Jednym z celów naszego projektu „Strażnicy drzew w Rzeszowie” jest oszacowanie ilości wycinanych drzew na terenie Rzeszowa. Musimy uzyskać informacje znajdujące się w Wydziale Ochrony środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Departamentu Ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Potrzebujemy danych dotyczących zarówno drzew wycinanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, jednostki samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, spółdzielnie i osoby prywatne. To da nam obraz sytuacji zieleni miejskiej w Rzeszowie.

Niestety informacje umieszczane przez urzędy w Ekoportalu i BiP są niepełne i nie dają całościowego spojrzenia. Punktem wyjściowym są informacje pozyskane bezpośrednio od w/w urzędów, na podstawie przekazanych przez nich danych statystycznych.

Jednym z celów naszego projektu „Strażnicy drzew w Rzeszowie” jest oszacowanie ilości wycinanych drzew na terenie Rzeszowa. Musimy uzyskać informacje znajdujące się w Wydziale Ochrony środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Departamentu Ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Potrzebujemy danych dotyczących zarówno drzew wycinanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, jednostki samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, spółdzielnie i osoby prywatne. To da nam obraz sytuacji zieleni miejskiej w Rzeszowie.

Niestety informacje umieszczane przez urzędy w Ekoportalu i BiP są niepełne i nie dają całościowego spojrzenia. Punktem wyjściowym są informacje pozyskane bezpośrednio od w/w urzędów, na podstawie przekazanych przez nich danych statystycznych.

Liczba drzew wyciętych w 2021 r. w Rzeszowie  jest przerażająca

9 138 szt.

Liczba drzew wyciętych w 2021 r. w Rzeszowie  jest przerażająca

9 138 szt.

KWERENDA – DRZEWA 2021 R.

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

Drzewa objęte procedurą wniosku o zezwolenie na wycinkę.

KWERENDA – DRZEWA 2021 R.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszów

Drzewa objęte procedurą wniosku o zezwolenie na wycinkę

KWERENDA – DRZEWA 2021 R.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszów

Drzewa z terenów prywatnych nie objęte procedurą wniosków o zgodę na wycinkę.

Analiza Kwerendy Związanej z Drzewami Miasta Rzeszów w 2021 r.

Z przedstawionych zestawień w tabelkach na tzw. „pierwszy rzut oka” widać małą liczba kontroli nasadzonych drzew, niewielki wskaźnik odmów wycinek w stosunku do zgłoszeń i niską ilość zgłoszeń wykroczeń (np. okaleczenia) co do drzew. Zdecydowana większość drzew wycinana jest na działkach prywatnych (7787 szt.) w oparciu o uproszczoną formę zgłoszeń, gdzie nie ma obowiązku podawania powodu wycinki i nie nakłada się kompensaty po wyciętym drzewie w postaci nasadzeń.

W tych danych nie są ujęte wszystkie wycinane drzewa, brakuje tu drzew np. wycinanych przy inwestycjach drogowych realizowanych w ramach spec ustawy tzw. ZRiD, czy drzew na których wycięci zgodę wydaje Konserwator Zabytków.

Pomimo tego liczba drzew wyciętych w 2021 r. jest przerażająca 9 138 szt. przy 2 532 nasadzeniach kompensacyjnych.

Tego czego nie ma w tabelkach, a co zauważyliśmy przeglądając dokumentacje w celu dotarcia do potrzebnych danych to potrzeba poprawienia czytelności protokołów z oględzin drzew, które pisane ręcznie w wielu przypadkach są nie do odczytania. Nadal wpisywana jest w nich z automatu informacja „brak występowania gatunków chronionych”, choć na zdjęciach widać otwory w pniu drzewa świadczące o występowaniu owadów lub próchnojadów, a inspektorzy w protokole nie opisują w jaki sposób  doszli do takich, a nie innych wniosków. Protokoły nie są zestandaryzowane np. kwestionariuszem, tak by oględziny odbywały się z określoną procedurą. Wiele drzew wnioskowanych do wycinki to chore drzewa w wyniku uszkodzeń mechanicznych, po nadmiernych cięciach w koronie drzew, prac przy koszeniu (uszkodzenia w okolicy szyjki korzeniowej).

Budujące jest, że miejski Wydział Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowił w pismach do inwestorów umieszczać formułkę, prośbę o rozpatrzenie możliwości realizacji inwestycji w sposób jak najmniej kolidujący z drzewami. Wzrasta również liczba pism od mieszkańców oprotestowujących wnioski np. spółdzielni mieszkaniowych o wycinki.

Poniżej prezentujemy dane, przekazane nam przez WOŚiR Urzędu Miasta Rzeszowa, w rozbiciu na poszczególne miesiące 2021 r.

GRUDZIEŃ 2021

WNIOSKI I DECYZJE WS. WYCINKI

Ilość złożonych wniosków na usunięcie drzew – 15,
Ilość drzew wnioskowanych do wycięcia – 531 sztuk drzew,
Ilość wydanych decyzji na usunięcie drzew – 3,
Ilość drzew, na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 7 sztuk,
Ilość drzew, na które została wydana decyzja odmowna – 6 sztuk,
Ilość wniosków pozostawionych bez rozpoznania – 1,
Ilość wniosków wycofanych – 1
Ilość zmian decyzji – 2,
Ilość spraw w toku – 7,
Ilość spraw w toku, przełożonych ze względu na wegetację – 1.

 

ZGŁOSZENIA OD OSÓB PRYWATNYCH

Ilość zgłoszeń wycinek od osób prywatnych – 43,
Ilość drzew w zgłoszeniach wycinek od osób prywatnych – 664 sztuki,
Ilość zgłoszeń wycofanych – 5,
Ilość drzew w zgłoszeniach wycofanych – 113 sztuk,
Ilość zgłoszeń, na które wydano sprzeciw – 0,
Ilość drzew w zgłoszeniach, na które wydano sprzeciw – 0.

DECYZJE/NASADZENIA KOMPENSACYJNE
Ilość drzew, na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 7 sztuk,
Ilość nasadzeń kompensacyjnych – 8 sztuk drzew.

KONTROLA NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH
Ilość przeprowadzonych kontroli nasadzeń – 3 kontrole ( sprawy w toku).

ZGŁOSZENIA WYKROCZEŃ
Brak postępowań karnych.

 

LISTOPAD 2021

WNIOSKI I DECYZJE WS. WYCINKI

Ilość złożonych wniosków na usunięcie drzew – 33,
Ilość drzew wnioskowanych do wycięcia – 118 sztuk,
Ilość wydanych decyzji na usunięcie drzew – 16,
Ilość drzew, na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 27 sztuk,
Ilość drzew, na które została wydana decyzja odmowna – 28 sztuk,
Ilość wniosków pozostawionych bez rozpoznania – 1,
Ilość wniosków podlegających umorzeniu – 2,
Ilość zmian decyzji – 3,
Ilość spraw w toku – 5,
Ilość spraw w toku, przełożonych ze względu na wegetację – 4,
Ilość spraw w SKO – 1,
Ilość spraw w RDOŚ – 1.

 

ZGŁOSZENIA OD OSÓB PRYWATNYCH

Ilość zgłoszeń wycinek od osób prywatnych – 88,
Ilość drzew w zgłoszeniach wycinek od osób prywatnych – 892 sztuki,
Ilość zgłoszeń wycofanych – 0,
Ilość drzew w zgłoszeniach wycofanych – 0,
Ilość zgłoszeń, na które wydano sprzeciw – 1,
Ilość drzew w zgłoszeniach, na które wydano sprzeciw – 1.

DECYZJE/NASADZENIA KOMPENSACYJNE
Ilość drzew, na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 27 sztuk,
Ilość nasadzeń kompensacyjnych – 35 sztuk drzew.

KONTROLA NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH
Brak kontroli nasadzeń.

ZGŁOSZENIA WYKROCZEŃ
Ilość zgłoszeń wykroczeń w sprawach drzew – 1 zakończone i 1 w trakcie. Dla postępowania
zakończonego – kara pieniężna za usunięcie 2 sztuk drzew- lip drobnolistnych rosnących na
działce nr 27/2 obr. 225 przy ul. Jana Pawła II w Rzeszowie, w wysokości 44 760,00 zł.

 

PAŹDZIERNIK 2021

WNIOSKI I DECYZJE WS. WYCINKIIlość Ilość IIlość złożonych wniosków na usunięcie drzew – 35,
Ilość wydanych decyzji na usunięcie drzew – 2,
Ilość spraw w toku – 28,
Ilość zmian decyzji – 2,
Ilość drzew wnioskowanych do usunięcia – 34 sztuki,
Ilość drzew, na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 15 sztuk,
Decyzja wygaszająca – 3

ZGŁOSZENIA OD OSÓB PRYWATNYCH

Ilość zgłoszeń wycinek od osób prywatnych – 85,
Ilość drzew w zgłoszeniach od osób prywatnych – 964 sztuki,
Ilość zgłoszeń wycofanych – 1,
Ilość drzew w zgłoszeniach wycofanych – 2 sztuki,,
Ilość zgłoszeń, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 2,
Ilość drzew w zgłoszeniach, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 13 sztuk drzew.

DECYZJE/NASADZENIA KOMPENSACYJNE
Ilość drzew, na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 15 sztuk,
Ilość nasadzeń zastępczych – 24 sztuk drzew.

KONTROLA NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH
Brak kontroli nasadzeń.

ZGŁOSZENIA WYKROCZEŃ
Brak nałożonych kar.

 

WRZESIEŃ 2021

WNIOSKI I DECYZJE WS. WYCINKI

lość złożonych wniosków na usunięcie drzew – 27,
Ilość wydanych decyzji na usunięcie drzew – 5,
Ilość spraw w toku – 19,
Ilość zmian decyzji – 2,
Ilość spraw przekazanych do Marszałka – 1,
Ilość drzew wnioskowanych do usunięcia – 203 sztuki,
Ilość drzew, na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 12 sztuk,
Ilość drzew, na które została wydana decyzja odmowna – 0,

ZGŁOSZENIA OD OSÓB PRYWATNYCH

Ilość zgłoszeń wycinek od osób prywatnych – 91,
Ilość drzew w zgłoszeniach od osób prywatnych – 1289 sztuk,
Ilość zgłoszeń wycofanych – 3,
Ilość drzew w zgłoszeniach wycofanych – 33 sztuki,,
Ilość zgłoszeń, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 1,
Ilość drzew w zgłoszeniach, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 80 sztuk drzew.

DECYZJE/NASADZENIA KOMPENSACYJNE
Ilość drzew, na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 12 sztuk,
Ilość nasadzeń zastępczych – 7 sztuk drzew.

KONTROLA NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH
Brak kontroli nasadzeń.

ZGŁOSZENIA WYKROCZEŃ
Ilość zgłoszeń wykroczeń w sprawach drzew – 2,
Ilość postępowań zakończonych – 1,
Ilość postępowań w toku – 1,
Brak nałożonych kar.

 

SIERPIEŃ 2021

WNIOSKI I DECYZJE WS. WYCINKI

Ilość złożonych wniosków na usunięcie drzew – 19,
Ilość wydanych decyzji na usunięcie drzew – 13,
Ilość spraw pozostawionych bez rozpoznania – 1,
Ilość spraw w toku – 5,
Ilość drzew wnioskowanych do usunięcia – 136 sztuk,
Ilość drzew, na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 59 sztuk,
Ilość drzew, na które została wydana decyzja odmowna – 8 sztuk,
Ilość drzew w sprawach, w których postępowanie jest w toku – 69 sztuk

ZGŁOSZENIA OD OSÓB PRYWATNYCH

Ilość zgłoszeń wycinek od osób prywatnych – 67,
Ilość drzew w zgłoszeniach od osób prywatnych – 676 sztuk,
Ilość zgłoszeń wycofanych – 0,
Ilość drzew w zgłoszeniach wycofanych –0,
Ilość zgłoszeń, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 2,
Ilość drzew w zgłoszeniach, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 8 sztuk drzew.

DECYZJE/NASADZENIA KOMPENSACYJNE
Ilość drzew, na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 145 sztuk,
Ilość nasadzeń zastępczych – 60 sztuk drzew.

KONTROLA NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH
Brak kontroli nasadzeń.

ZGŁOSZENIA WYKROCZEŃ
Ilość zgłoszeń wykroczeń w sprawach drzew – 0

 

LIPIEC 2021

WNIOSKI I DECYZJE WS. WYCINKI

Ilość złożonych wniosków na usunięcie drzew – 23,
Ilość wydanych decyzji na usunięcie drzew – 19,
Ilość drzew wnioskowanych do usunięcia – 192 sztuki,
Ilość drzew, na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 80 sztuk,
Ilość drzew, na które została wydana decyzja odmowna – 50 sztuk,
Ilość wniosków przekazanych do SKO o wskazanie innej gminy go załatwienia sprawy – 1,
Ilość wniosków przekazanych do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 1,
Ilość postępowań umorzonych – 2,
Ilość drzew, na które umorzono postępowanie – 62 sztuki,
Decyzja wygaszająca – 1

ZGŁOSZENIA OD OSÓB PRYWATNYCH

Ilość zgłoszeń wycinek od osób prywatnych – 63,
Ilość drzew w zgłoszeniach od osób prywatnych – 483 sztuki,
Ilość zgłoszeń wycofanych – 1,
Ilość drzew w zgłoszeniach wycofanych – 1 sztuka drzewa
Ilość zgłoszeń, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 0,
Ilość drzew w zgłoszeniach, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 0.

DECYZJE/NASADZENIA KOMPENSACYJNE
Ilość drzew, na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 80 sztuk,
Ilość nasadzeń zastępczych – 134 sztuk drzew.

KONTROLA NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH
Ilość przeprowadzonych kontroli nasadzeń – 1,
Ilość drzew żywych – 26

ZGŁOSZENIA WYKROCZEŃ
Ilość zgłoszeń wykroczeń w sprawach drzew – 0

 

CZERWIEC 2021

WNIOSKI I DECYZJE WS. WYCINKI

Ilość wydanych decyzji na usunięcie drzew – 13,

Ilość drzew wnioskowanych do wycięcia – 28 sztuk,

Ilość drzew na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 17 sztuk,

Ilość drzew na które została wydana decyzja odmowna – 4 sztuki,

Ilość wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia ~ I,

Ilość wniosków przekazanych do Konserwatora Zabytków – l,

Ilość wniosków nie zakończonych (w trakcie procedowania) – 3

ZGŁOSZENIA OD OSÓB PRYWATNYCH

Ilość zgłoszeń wycinek od osób prywatnych – 38,

Ilość drzew zgłoszonych do wycinki – 502,

Ilość zgłoszeń przekazanych do Konserwatora Zabytków – 1,

Ilość wycofanych zgłoszeń – 2,

Ilość wstrzymanych wycinek – 0.

DECYZJE/NASADZENIA KOMPENSACYJNE

Ilość drzew na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 17 sztuki,

Ilość nasadzeń zastępczych – 22 sztuk drzew.

KONTROLA NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH

Ilość przeprowadzonych kontroli nasadzeń – 13,

Ilość nasadzeń zastępczych – 248 drzew,

Ilość drzew żywych – wszystkie drzewa i krzewy zachowały żywotność,

Ilość drzew obumarłych – 0,

Ilość nałożonych kar – 0.

ZGŁOSZENIA WYKROCZEŃ
Ilość zgłoszeń wykroczeń w sprawach drzew – 0

 

MAJ 2021

WNIOSKI I DECYZJE WS. WYCINKI

Ilość drzew wnioskowanych do wycięcia – 81 sztuk,
Ilość wydanych decyzji na usunięcie drzew – 13,
Ilość drzew, na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 44 sztuki,
Ilość drzew, na które została wydana decyzja odmowna – 5 sztuk,
Ilość drzew, na które umorzono postępowanie –1 sztuka,
Ilość wniosków pozostawiona bez rozpatrzenia – 1,
Ilość drzew we wnioskach pozostawionych bez rozpatrzenia – 31 sztuk
Ilość zmian decyzji – 0,
Wygaszenie decyzji – 1

ZGŁOSZENIA OD OSÓB PRYWATNYCH

Ilość zgłoszeń wycinek od osób prywatnych – 55,
Ilość drzew w zgłoszeniach od osób prywatnych – 373 sztuki,
Ilość zgłoszeń wycofanych – 2,
Ilość drzew w zgłoszeniach wycofanych – 4 sztuki,
Ilość zgłoszeń, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 0,
Ilość drzew w zgłoszeniach, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 0.

DECYZJE/NASADZENIA KOMPENSACYJNE
Ilość drzew, na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 44 sztuki.
Ilość nasadzeń kompensacyjnych – 51 sztuk drzew.

KONTROLA NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH
Ilość przeprowadzonych kontroli nasadzeń – 1.
122 sztuki krzewów, wszystkie zachowały żywotność.

ZGŁOSZENIA WYKROCZEŃ
Ilość zgłoszeń wykroczeń w sprawach drzew – 0

 

KWIECIEŃ 2021

WNIOSKI I DECYZJE WS. WYCINKI

Ilość wydanych decyzji na usunięcie drzew – 7,
Ilość drzew wnioskowanych do wycięcia – 161 sztuk,
Ilość drzew na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 142 sztuki,
Ilość drzew na które została wydana decyzja odmowna – 2 sztuki,
Ilość drzew, na które umorzono postępowanie – 19 sztuk.

ZGŁOSZENIA OD OSÓB PRYWATNYCH

Ilość zgłoszeń wycinek od osób prywatnych – 62,
Ilość drzew w zgłoszeniach od osób prywatnych – 354 sztuki,
Ilość zgłoszeń wycofanych – 1,
Ilość drzew w zgłoszeniach wycofanych – 4 sztuki,
Ilość zgłoszeń, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 0,
Ilość drzew w zgłoszeniach, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 0.

DECYZJE/NASADZENIA KOMPENSACYJNE

Ilość drzew na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 142 sztuki,
Ilość nasadzeń kompensacyjnych – 140 sztuk drzew.

KONTROLA NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH

Ilość przeprowadzonych kontroli nasadzeń – 1,
Ilość nasadzeń kompensacyjnych – 2,
Ilość drzew żywych – 2,
Ilość drzew obumarłych – 0,
Ilość nałożonych kar – 0.

ZGŁOSZENIA WYKROCZEŃ

Ilość zgłoszeń wykroczeń w sprawach drzew – 0

 

MARZEC 2021

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA URZEDU MIASTA RZESZOWA

 

WNIOSKI I DECYZJE WS. WYCINKI

Ilość wydanych decyzji na usunięcie drzew – 13,
Ilość drzew wnioskowanych do wycięcia – 70 sztuk,
Ilość drzew na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 57 sztuk,
Ilość drzew na które została wydana decyzja odmowna – 2 sztuki,
Ilość drzew, na które umorzono postępowanie – 11 sztuk.

ZGŁOSZENIA OD OSÓB PRYWATNYCH

Ilość zgłoszeń wycinek od osób prywatnych – 65,
Ilość drzew w zgłoszeniach od osób prywatnych – 1255 sztuk,
Ilość zgłoszeń wycofanych – 2,
Ilość drzew w zgłoszeniach wycofanych – 4 sztuki,
Ilość zgłoszeń, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 1,
Ilość drzew w zgłoszeniach, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 1.

DECYZJE/NASADZENIA KOMPENSACYJNE

Ilość drzew na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 57 sztuk,
Ilość nasadzeń kompensacyjnych – 70 sztuk drzew.

KONTROLA NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH

Ilość przeprowadzonych kontroli nasadzeń – 0,
Ilość nasadzeń kompensacyjnych – 0,
Ilość drzew żywych – 0,
Ilość drzew obumarłych – 0,
Ilość nałożonych kar – 0.

ZGŁOSZENIA WYKROCZEŃ

Ilość zgłoszeń wykroczeń w sprawach drzew – 0.

LUTY 2021

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA URZEDU MIASTA RZESZOWA

 

WNIOSKI I DECYZJE WS. WYCINKI

Ilość drzew wnioskowanych do wycięcia – 184 sztuk,
Ilość wydanych decyzji na usunięcie drzew – 11,
Ilość drzew, na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 88 sztuk,
Ilość drzew, na które została wydana decyzja odmowna – 3 sztuki,
Ilość drzew, na które umorzono postępowanie – 2 sztuki.
Ilość wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia – 3,
Ilość drzew we wnioskach pozostawionych bez rozpatrzenia – 91 sztuk
Ilość zmian decyzji – 11,
Wygaśnięcie decyzji – 1.

ZGŁOSZENIA OD OSÓB PRYWATNYCH

Ilość zgłoszeń wycinek od osób prywatnych – 36,
Ilość drzew w zgłoszeniach od osób prywatnych – 260 sztuk,
Ilość zgłoszeń wycofanych – 0,
Ilość drzew w zgłoszeniach wycofanych – 0 sztuk,
Ilość zgłoszeń, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 0,
Ilość drzew w zgłoszeniach, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 0.

DECYZJE/NASADZENIA KOMPENSACYJNE

Ilość drzew, na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 88 sztuk,
Ilość nasadzeń kompensacyjnych – 161 sztuk drzew.

KONTROLA NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH

Ilość przeprowadzonych kontroli nasadzeń – 0,
Ilość nasadzeń kompensacyjnych – 0,
Ilość drzew żywych – 0,
Ilość drzew obumarłych – 0,
Ilość nałożonych kar – 0.

ZGŁOSZENIA WYKROCZEŃ

Ilość zgłoszeń wykroczeń w sprawach drzew – 0.

STYCZEŃ 2021

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA URZEDU MIASTA RZESZOWA

WNIOSKI I DECYZJE WS. WYCINKI

Ilość wydanych decyzji na usunięcie drzew – 16,
Ilość drzew wnioskowanych do wycięcia – 127 sztuk,
Ilość drzew na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 127 sztuk,

Ilość wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia – 0,
Ilość drzew we wnioskach pozostawionych bez rozpatrzenia – 0,
Ilość zmian decyzji – 0,
Wygaśnięcie decyzji – 0.

ZGŁOSZENIA OD OSÓB PRYWATNYCH

Ilość zgłoszeń wycinek od osób prywatnych – 37,
Ilość drzew w zgłoszeniach od osób prywatnych – 360 sztuk,
Ilość zgłoszeń wycofanych – 0,
Ilość drzew w zgłoszeniach wycofanych – 0 sztuk,
Ilość zgłoszeń, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 0,
Ilość drzew w zgłoszeniach, na które wydano sprzeciw ( odrzuconych) – 0.

DECYZJE/NASADZENIA KOMPENSACYJNE

Ilość drzew na które została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie – 127 sztuk,
Ilość nasadzeń kompensacyjnych – 105 sztuk drzew.

KONTROLA NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH

Ilość przeprowadzonych kontroli nasadzeń – 0

ZGŁOSZENIA WYKROCZEŃ

Ilość zgłoszeń wykroczeń w sprawach drzew – 0.

Poniżej prezentujemy dane, przekazane nam przez Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Strażnicy Drzew w Rzeszowie

tel. 728 082 963
straznicydrzew.rzeszow@gmail.com
www.straznicydrzew.rzeszow.pl

Witryna realizowana z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Share This