REGULAMIN STRONY, POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

STOWARZYSZENIA „NASZ CZYSTY I ZDROWY RZESZÓW”

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – regulamin korzystania ze strony internetowej: https://straznicydrzew.rzeszow.pl
 2. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod następującym adresem:   https://straznicydrzew.rzeszow.pl
 3. Administrator – Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Różana 6, 35-205 Rzeszów, NIP: 8133733183, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000652213,
 4. Użytkownik – każdy gość, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu,
 5. Usługi – usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest:
 6. dostarczanie informacji Użytkownikowi o działaniach Stowarzyszenia;
 7. uzyskanie pomocy przez Użytkownika w ramach programów i projektów Stowarzyszenia;
 8. Pliki cookies – dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu

końcowym Użytkownika oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze strony internetowej.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

– nawiązania kontaktu na życzenie Użytkownika drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://straznicydrzew.rzeszow.pl

– Dodania do bazy danych https://straznicydrzew.rzeszow.pl w celach statystycznych oraz możliwości korzystania z poczty internetowej

– Przetwarzania w sposób zautomatyzowany (IP komputera, pliki cookie) na stronie internetowej https://straznicydrzew.rzeszow.pl w celu statystycznym, analitycznymi funkcjonalnym (informacja o witrynie, licznik odwiedzin, kto odwiedza),

– Realizacji celów statutowych i działalności statutowej Stowarzyszenia,

– Przesyłania Użytkownikowi  newslettera, (za zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera),

– Udostępniania przez Użytkownika treści w naszych społecznościach internetowych,

– Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

– Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

– Zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

– Dopasowania preferowanego sposobu komunikacji, w tym rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

– Zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych,

– Uzyskania finansowego wsparcia naszych działań,

– Zarządzania uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

-W celach badawczych i archiwalnych

– Realizacji prawnych zobowiązań Stowarzyszenia,

 1. Rejestracja danych osobowych Użytkownika następuje podczas:

– Udostępniania przez Użytkownika treści w społecznościach internetowych strony internetowej https://straznicydrzew.rzeszow.pl

– Kontaktu Użytkownika w sprawie jakiegoś problemu lub inicjatywy, zadania pytań, poprzez stronę internetową https://straznicydrzew.rzeszow.pl

– Zapisu do newslettera przez Użytkownika,

– Zbierania automatycznie pewnych informacji o odwiedzających stronę internetową https://straznicydrzew.rzeszow.pl jak to opisano w sekcji zatytułowanej „VIII. Pliki Cookies” poniżej.

 1. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 2. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej.

III. RODZAJ DANYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 2. a) Których podanie jest niezbędne:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania,

– numer telefonu,

– adres e-mail,

 1. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

– numer PESEL,

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, dalej zwane: „rozporządzenie RODO„.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 5. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
 6. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.
 8. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 9. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
 10. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
 11. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 12. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 13. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.
 14. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, Użytkownik w każdej chwili może skontaktować się, wysyłając wiadomość na adres: rochpol@poczta.wp.pl
 15. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 16. Dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
 17. Informacje dotyczące umowy przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
 18. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, gdy ich przechowywanie jest niezbędne w interesie publicznym, lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 19. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

VIII. PLIKI COOKIE

 1. Strona internetowa https://straznicydrzew.rzeszow.pl używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:
 • Niezbędne (Strictly Necessary) Cookies
 • Wydajnościowe (Performance) Cookies
 • Funkcyjne (Functionality) Cookies
 • Profilujące (Targeting) Cookies
 • Inne/nieznane Cookies
 1. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez Administratora.
 2. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 3. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 4. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 5. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 6. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
 7. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
 8. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
 9. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;
 10. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
 11. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
 12. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DO ANKIET NA STRONIE

W ramach obowiązku informacyjnego wskazujemy, iż w związku odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Państwa adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Państwa tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016r., Nr 119, poz. 1; dalej jako: RODO)

Także udostępnianie przez Państwa danych osobowych w wyniku kontaktu przez Ankietę zamieszczoną na stronie https://straznicydrzew.rzeszow.pl/ skutkuje przetwarzaniem Państwa danych osobowych Z uwagi na powyższe, informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów”, ul. Słowackiego 24/88, 35-060 Rzeszów, e-mail: strażnicydrzew.rzeszow@gmail.com, tel. 728 082 963

Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne do:

 1. realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności ochrony drzew, edukacji i aktywizacji mieszkańców z zakresie ochrony przyrody, pozyskiwaniu informacji dotyczących niszczenia drzew
 2. wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub z prawa Unii europejskiej,
 3. wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę za które uznaje się między innymi: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, w celach archiwalnych i statystycznych.

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

Kategorie przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
 2. dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji)
 3. inne dane pozyskane z przesłanych przez Państwa dokumentów o ile są niezbędne dla prawidłowego realizacji zadań Administratora,

Ponadto, administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych o ile ich przetwarzanie jest zgodne z celami określonymi niniejszą informacją.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być:

 1. współpracujące z Administratorem podmioty realizujące podobne cele statutowe w zakresie ochrony przyrody, organy administracji rządowej i samorządowej do których zadań należy ochrona przyrody, osoby współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów,
 2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 3. pomioty świadczące usługi informatyczne oraz nowych technologii, finansowe, płatnicze, pocztowe i kurierskie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez czas niezbędny nie dłużej niż:

 1. w celu wykonania zadań statutowych Administratora – do momentu zakończenia realizacji zadań
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu
 3. celem wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków z przepisów prawa

Przysługujące prawa

W ramach przetwarzania danych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia i przenoszenia danych,
 2. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 4. mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią. Podstawą do wniesienia sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja.

Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowego w powyższych celach, chyba że wykażemy istnienie ważnych, uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dobrowolność w zakresie udostępnienia danych osobowych

Jeżeli nie zgadzają się Państwo naszą oceną niezbędności przetwarzania Państwa danych lub mają inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres: strażnicydrzew.rzeszow@gmail.com

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, niemniej jednak konieczne do realizacji kontaktu z Administratorem.

Strażnicy Drzew w Rzeszowie

tel. 728 082 963
straznicydrzew.rzeszow@gmail.com
www.straznicydrzew.rzeszow.pl

Witryna realizowana z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Share This